Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Paweł Bogacz; dr inż. Krzysztof Setlak; mgr inż. Łukasz Siodłak
Tytuł:

Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego - rola, bariery i sposoby ich likwidacji

Title:

Innovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation

Streszczenie:
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z fundamentalną rolą innowacyjności dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego. W pierwszej jego części zaprezentowano metodyczne przyczyny i zasady wykorzystania zarządzania innowacyjnością dla zwiększania wartości przedsiębiorstwa, co dzieje się poprzez tzw. rozwój intensywny krzywej możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zasobów rzadkich. Pokazano w niej wpływ tego układu działań na zmniejszenie poziomu kosztu jednostkowego i wzrost wydajności produkcji. W drugiej części opracowania przedstawiono dzisiejszy poziom wdrożenia innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce i na świecie, zwracając uwagę na liczbę i poziom ochrony rozwiązań technologicznych. W ostatniej, trzeciej, najważniejszej aplikacyjnie części publikacji zaprezentowano najważniejsze bariery wprowadzania innowacyjności tkwiące w polskich firmach górniczych oraz zaproponowano sposoby ich likwidacji
Abstract:
This paper presents the issues related to the crucial role of innovation for the effective operation of a mining plant. In its first part, the paper presents the causes and principles of the use of innovation management to increase the company’s value. This can be achieved by intensive development of the production possibilities curve with the use of scarce resources. This part presents the influence of the activities on the decrease of unit cost and increase of production efficiency. Alternatively, the second part of this paper presents the current state of innovation in mining plants both in Poland and around the world, paying attention on the quantity and level of protection of the technological solutions. The last, most important part of the paper, presents the significant barriers of implementation of innovation into the Polish mining plants as well as proposals for fighting those barriers
Słowa kluczowe:
zasoby rzadkie, rozwój intensywny, innowacyjność, zarządzanie innowacjami, bariery innowacyjności
Keywords:
scarce resources, intensive development, innovation, innovation management, innovation barriers