Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Piotr Kalisz
Tytuł:

Ocena odporności gazociągów i wodociągów stalowych na wpływy eksploatacji górniczej

Title:

Assessment of resistance of water supply and gas steel pipelines to the influence of mining extraction

Streszczenie:
Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znaczna część sieci gazowej oraz sieci wodociągowej, w tym wodociągów magistralnych, jest zbudowana z rurociągów stalowych. W większości przypadków rurociągi te są zabezpieczone kompensatorami przed oddziaływaniem deformacji ośrodka gruntowego, wywoływanych podziemną eksploatacją górniczą. Wpływ eksploatacji górniczej może spowodować istotne obniżenie odporności rurociągów na deformacje gruntu, która zależy od ich stanu technicznego oraz aktualnych zdolności dylatacyjnych kompensatorów. Przedstawiono zagadnienia związane z oceną odporności istniejących gazociągów i wodociągów zbudowanych z rur stalowych, których podstawą jest ocena możliwości przejmowania przez kompensatory przemieszczeń odcinków przewodów wywoływanych deformacjami ośrodka gruntowego
Abstract:
In the Upper Silesian Coal Basin a large part of the gas network and the water supply system, including water mains, are constructed from steel pipelines. In most cases these pipelines are protected against the influence of mining extraction by the use of expansion joints. Mining extraction may cause a significant decrease in resistance of the expansion joints to soil deformations, which depends on its technical condition and its current expansion capacity of compensators. This paper presents the issues associated with the assessment of resistance of the existing gas and water supply steel pipelines to the mining extraction influence based on the assessment of the expansion joints possibility to take over the pipes displacements caused by soil deformations
Słowa kluczowe:
teren górniczy, wodociągi i gazociagi stalowe, kompensatory, ocena odporności
Keywords:
mining area, water and gas steel pipelines, expansion joints, resistance assessment