Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Andrzej Szędzielarz
Tytuł:

Ocena inwestycji w górnictwie węgla kamiennego - wady stosowanych procedur

Title:

Assessment of suitability of the used methods for evaluating investments in coalmining industry

Streszczenie:
Ocena efektywności inwestycji w górnictwie skoncentrowana jest wyłącznie na perspektywie samego inwestora lub instytucji uczestniczącej w finansowaniu inwestycji. To oczywiście bardzo racjonalne i konieczne podejście z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. To podstawowy obowiązek kierownictwa tych firm. Ocena taka robiona jest jednak w sposób, jaki ocenia się każdy inny projekt komercyjny. Pojawia się tutaj wątpliwość, czy inwestycje w górnictwie, w szczególności inwestycje początkowe, powinny być przy ocenie ich efektywności traktowane tak samo jak inne inwestycje komercyjne. Brakuje kompleksowego podejścia do oceny takich inwestycji, do stworzenia mechanizmów, które maksymalizowałyby szanse na osiągnięcie korzyści z realizacji takich inwestycji przez poszczególnych interesariuszy. Wydobywanie węgla jest działalnością obciążoną znaczącym oddziaływaniem na otoczenie, dlatego jego mechanizmy muszą uwzględniać interesy wszystkich podmiotów „dotkniętych” działalnością górniczą. Każda ze stron musi w sposób przejrzysty rozumieć korzyści wynikające z realizacji inwestycji, a ewentualne ustępstwa muszą być wzajemnie kompensowane w sposób dający poczucie osiągniętego sukcesu. Punktem wyjścia do takich rozważań może być analiza efektywności alokacji zasobów, zwana efektywnością Kaldora - Hicksa. Umożliwia ona konstrukcję rozwiązań mogących skompensować straty jednych interesariuszy w korelacji z zyskami innych w taki sposób, że wszystkie strony w sposób aktywny działają na rzecz inwestycji, mając do dyspozycji przejrzyste kryteria swoich szans na optymalizowanie korzyści z inwestycji. Rozwiązania te są szansą na uzyskanie konsensusu między interesariuszami, w szczególności między przedsiębiorcami górniczymi a społecznością lokalną.
Abstract:
Evaluation of the effectiveness of investments in the mining industry is focused exclusively on the perspective of the investor or institution involved in financing an investment. This is obviously a very rational and necessary approach for the management of a mining company. It is the primary responsibility of the management of those companies. Such an assessment, however, is done in a way that is evaluated as every other commercial project. Here there is doubt as to whether investments in mining, in particular, initial investments should be in assessing their effectiveness treated the same as other commercial investments. There is no comprehensive approach to the assessment of such investment and the creation of mechanisms that maximize the chances of achieving the benefits of pursuing such investments by individual stakeholders. Coal mining is an activity with significant impact on the environment, because its mechanisms must take into account the interests of all stakeholders `affected` by mining activities. Each party must clearly understand the benefits of the investments and any concessions have to be mutually compensated in a way that gives a sense of its success. The starting point for such considerations can be an analysis of the efficiency of resorce allocation, efficiency called Kaldor - Hicks. It enables the construction of solutions that can compensate for the loss of some stakeholders in correlation with gains of others in such a way that all parties while actively working for the investment, with the disposal of transparent criteria their chances of optimizing the benefits of the investment. These solutions are an opportunity to reach a consensus among stakeholders, in particular the mining entrepreneurs and local communities.
Słowa kluczowe:
inwestycje początkowe, efektywność inwestycji, górnictwo węgla kamiennego
Keywords:
initial investment, investment efficiency, coalmining