Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Romuald Ogrodnik; dr inż. Jerzy Mieszaniec; dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska
Tytuł:

Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko

Title:

Evaluation of knowledge of coal mine workers on the influence of mining activities on the environment

Streszczenie:
Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych została przeprowadzona w oparciu o badania ankietowe dotyczące identyfikacji aspektów środowiskowych i wyznaczenia ryzyka środowiskowego. Wpływy aspektów na środowisko pracownicy ocenili w oparciu o trzy następujące kryteria: częstość występowania, strata w środowisku oraz zasięg oddziaływania. W pracy szczególną uwagę zwrócono na analizę odpowiedzi ankietowanych pracowników dotyczącą aspektów znaczących i ocenę ich wpływu na środowisko
Abstract:
This paper presents the evaluation of knowledge of coal mine workers performed on the basis of survey research concerning the identification of environmental aspects, and indication of environmental risk for particular aspects. The impacts of the aspects on environment were assessed by workers on the basis of the following criteria: frequency of occurrence, loss in environment and the impact range. In this paper special attention was paid to the analysis of the respondents’ answers on crucial aspects, and evaluation of their impact on the environment
Słowa kluczowe:
aspekt środowiskowy, wpływ na środowisko, system zarządzania środowiskowego, przedsiębiorstwo górnicze
Keywords:
environmental aspect, environmental impact, environmental management system, mining enterprise