Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Jerzy Mieszaniec; dr inż. Romuald Ogrodnik
Tytuł:

Wykorzystanie dostępnych źródeł wiedzy jako czynnika innowacji w górnictwie

Title:

Sources of knowledge used for innovations in mining industry

Streszczenie:
Przedsiębiorstwo dla prowadzenia działalności innowacyjnej potrzebuje wiedzy o swoich możliwościach i potrzebach. W artykule dokonano analizy kształtowania się oceny znaczenia wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w działalności innowacyjnej źródeł wiedzy. Wskazano na związek oceny znaczenia poszczególnych źródeł wiedzy z kształtowaniem się struktury nakładów finansowych na działalność innowacyjną. Ocenę znaczenia zewnętrznych źródeł wiedzy zestawiono z oceną korzyści odnoszonych ze współpracy prowadzonej przez przedsiębiorstwa górnicze z innymi podmiotami ze swojego otoczenia
Abstract:
In order to run innovation activities, a company requires knowledge on its capabilities and needs. This paper presents an analysis of evaluation of the meaning of knowledge sources used in innovation activities by mining companies. The relation between the evaluation of meaning of particular knowledge sources and shape of the structure of expenditures on innovation activities was indicated. The evaluation of meaning of the external sources of knowledge were compared to the evaluation of benefis from cooperation between mining companies and companies with a similair business profile
Słowa kluczowe:
innowacje, górnictwo, zarządzanie wiedzą
Keywords:
innovation, mining, knowledge management