Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Roman Magda; dr inż. Tadeusz Franik; dr inż. Tadeusz Woźny; inż. Marcin Tinc
Tytuł:

Oszacowanie kosztu jednostkowego wydobycia węgla w przypadku wprowadzenia systemu pracy ciągłej zakładu górniczego

Title:

Estimation of a unit cost of coal mining in the case of continuous duty worktime of a mining company

Streszczenie:
W pracy podjęto próbę oszacowania kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego przy zastosowaniu systemu organizacyjnego polegającego na pracy ciągłej. Opracowano przykładowy harmonogram dni pracy i odpoczynku w systemie czterozmianowym z pięcioma zespołami roboczymi dla roku 2016, który stanowił podstawę do oszacowania kosztów osobowych. Zmiana systemu organizacji pracy wpłynęła na niektóre pozycje rodzajowego układu kosztów, co umożliwiło oszacowanie zmiany jednostkowego kosztu wydobycia węgla w stosunku do kosztu notowanego dla pięciodniowego tygodnia pracy
Abstract:
This paper attempts to show how to estimate a unit cost of coal mining through the extension of worktime in a mining company, by implementation of continuous duty worktime. An exemplary schedule of working and non-working days in a four-shift system with five working teams was developed for 2016, as the base to estimate personal costs. The change of the work-flow system influenced a few items in the breakdown of costs by type which allowed to estimate the changes in the unit cost of coal mining in relation to the cost for five-days working week
Słowa kluczowe:
przemysł wydobywczy, praca ciągła, koszty wydobycia, wykorzystanie środków technicznych
Keywords:
mining industry, continuous work, mining costs, use of technical means