Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Agata Lorek
Tytuł:

Eksploatacja surowców skalnych na terenie województwa śląskiego

Title:

Exploitation of rock raw materials in the Silesian Voivodeship territory

Streszczenie:
W powszechnej opinii Górny Śląsk związany jest przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego. Jednakże region ten dysponuje również innymi surowcami naturalnymi. Na terenie województwa występują również złoża: piasków i żwirów, iłów, wapieni, dolomitów i piaskowców, na wydobywanie których wydano decyzją marszałka województwa śląskiego ponad 80 koncesji. W artykule dokonano przeglądu stanu górnictwa surowców skalnych w województwie śląskim, a także przedstawiono aspekty prawne związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
Abstract:
The Upper Silesia region is highly associated with coal mining industry. However, this region is also rich in other mineral resources. There are quarries extracting sand, clay, dolomite rock, limestone and sandstone all over the region. This paper presents a review of rock raw materials industry in the Silesian Voivodeship
Słowa kluczowe:
surowce skalne, województwo śląskie, kopalnie odkrywkowe
Keywords:
rock raw materials, the Silesian Voivodeship, quarries