Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Maciej Rozpondek, doc. w Politechnice Śląskiej; dr inż. Jan Góral
Tytuł:

Aspekty energetyczne zastosowania gazu z podziemnego zgazowania węgla

Title:

Aspects of energy use of gas from the underground coal gasification

Streszczenie:
Scharakteryzowano wpływ metod zgazowania węgla na właściwości palne gazu z podziemnego zgazowania węgla - GPZW. Przedstawiono parametry energetyczne odpadowych gazów niskokalorycznych otrzymywanych z procesów technologicznych w odniesieniu do składu gazów z procesów zgazowania węgla i biomasy. Przeanalizowano dotychczasowe konstrukcje palników do spalania niskokalorycznych gazów palnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w konwersji paliw z podziemnego zgazowania węgla. Zaproponowano wariantowe wykorzystanie gazu z podziemnego zgazowania węgla do opalania kotłów dwupaliwowych typu OPG lub z zastosowaniem autonomicznego podgrzewacza
Abstract:
The impact of methods of coal gasification on the properties of combustible gaseous products from the underground coal gasification process was analyzed. This paper also presents energy parameters of low-calorific waste gases from technological processes in relation to gas composition deriving from coal and biomass gasification. The current design of burners used for low-calorific gas combustion and their application during fuel conversion from underground coal gasification was analyzed. This paper suggests the optional use of gas from underground coal gasification to fire dual-fuel boilers such as OPG or the stand-alone heater
Słowa kluczowe:
podziemne zgazowanie węgla, gazy niskokaloryczne, palniki gazowe.
Keywords:
underground coal gasification, low-calorific gases, gas burners