Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk; dr inż. Zbigniew Niedbalski; mgr inż. Łukasz Bednarek
Tytuł:

Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych

Title:

Application of instrumented bolts for the evaluation of roadway support work

Streszczenie:
W artykule przedstawiono problematykę monitorowania pracy kotew w wyrobisku korytarzowym zabezpieczonym obudową podporowo-kotwową. Wyniki własnych badań kopalnianych porównano z zamieszczonymi w literaturze wybranymi wynikami badań samodzielnej obudowy kotwowej. Analiza wskazuje, że siły osiowe w kotwach przy zastosowaniu ich wraz z obudową podporową, przyjmują wartości ściskające i rozciągające. W samodzielnej obudowie kotwowej siły przyjmują zwykle wartości rozciągające
Abstract:
This paper presents the problem of monitoring bolts working in stand-and-roof-bolting support excavations in a coal mine. The results of own in situ study have been compared with the literature reported selected results of the bolting support. The analysis shows that the axial forces in bolts, by using them with stand support, take on the compressive and tensile strengths. Axial forces in roof bolting take on only tensile strengths
Słowa kluczowe:
geomechanika, obudowa wyrobisk korytarzowych, pomiar sił w kotwach
Keywords:
geomechanics, support of excavations, monitoring of bolts working