Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Krzysztof Tajduś, mgr inż. Rafał Misa
Tytuł:

Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu - doświadczenia krajowe oraz zagraniczne

Title:

Influence of underground mining operation on highways – domestic and foreign experience

Streszczenie:
Autorzy, bazując na dostępnej literaturze, opisali dotychczasowe doświadczenia związane z eksploatacją podziemną w rejonach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. W artykule podano wytyczne stawiane przedsiębiorcy górniczemu, który planuje eksploatację pod trasą szybkiego ruchu. Przedstawiono przykłady współistnienia eksploatacji podziemnej w rejonie przebiegu tras szybkiego ruchu oraz zaprezentowano przykładowe rozwiązania stosowane w USA, Niemczech i w Polsce
Abstract:
Basing on the available literature, the authors described the current experiences related to the mining operation in the area of highways. This paper discusses the guidelines for mining operators who plan to operate under the expressway. The examples of coexistence of underground mining in the area of the expressways in the U.S., Germany and Poland are presented
Słowa kluczowe:
przemieszczenia poziome, deformacje powierzchni, drogi szybkiego ruchu w rejonie eksploatacji górniczej, szkody górnicze
Keywords:
horizontal displacements, surface deformations, highways in the area of mining exploitation, mining damages