Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Aleksandra Mierzejowska
Tytuł:

Modelowanie wpływu błędów średnich przyjmowanych wartości parametrów teorii na błąd średni prognozy obniżeń, nachyleń i krzywizn terenu górniczego

Title:

Modeling of the influence of average error values of the assumed parameter values in the theory of the influence on the average error of prediction of subsidence, inclinations and curvatures of the mining area

Streszczenie:
Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wymaga określenia wartości parametrów zastosowanej teorii wpływów, poprzez które uwzględniane są charakterystyczne dla danego rejonu warunki geologiczno-górnicze. W przypadku teorii geometryczno-całkowych wyróżnić można trzy podstawowe parametry: tgβ - decydujący o wartości parametru rozproszenia wpływów, a-współczynnik eksploatacyjny oraz w przypadku wzorów J. Białka [3, 4] lub J. Zycha [16] parametr A1 zależny od szerokości tzw. obrzeża „d”. Powyższe parametry określane są z pewnym błędem średnim decydującym o dokładności prognozy [6, 7, 9, 10]. W artykule analizowano wpływ błędów średnich poszczególnych parametrów na błąd wyznaczenia wskaźników opisujących deformacje terenu górniczego oraz miejsca ich występowania dla teoretycznego przypadku eksploatacji prostokątnego pola ścianowego
Abstract:
Prediction of the effects of mining on the land surface requires a determination of the value of parameters used in the theory of influence, by which the characteristic geological and mining conditions for the area are considered. In the case of geometrical theory of integral, we can distinguish three basic parameters: tgβ - determining the value of the dispersion parameter of influence, a - operating-ratio and in the case of formula J. Białek [3, 4] and J. Zych [16] the parameter A1 which depends on the width of the so-called border - `d`. These parameters are calculated from the average error which determines the precision of the prediction [6, 7, 9, 10]. This paper presents an analysis of the effects of average errors of each parameter on the error of the determination of indicators which describe mining area deformations and places they occur for the theoretical case of a rectangular field longwall operation
Słowa kluczowe:
błędy parametrów, błędy wskaźników deformacji, współczynnik zmienności, mapy warstwicowe
Keywords:
errors of parameters, errors of deformation indicators, changeability factor, contour line’s maps