Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj
Tytuł:

Import węgla kamiennego do Polski

Title:

Import of hard coal to Poland

Streszczenie:
Artykuł przestawia analizę importu węgla do Polski. Przedstawiono w nim jego krótką historię w latach 1960–2013. Omówiono główne kierunki dostaw węgla na rynek krajowy, jak również drogi jego transportu. W przypadku importu kolejowego przedstawiono geograficzną strukturę kolejowych dostaw węgla według przejść granicznych, a importu morskiego - możliwości importowe portów morskich. Porównano również oferty cenowe węgla (sortymenty: miałowe oraz grube) skierowane do odbiorców indywidualnych w latach 2009–2013
Abstract:
This paper presents the analysis of import of hard coal to Poland along with its background in the period of 1960-2013. The main directions of coal supplies to the domestic market were described and the means of transport presented. The paper shows a geographic structure of railroad supplies in case of railroad import, according to frontier posts, and the capabilities of sea harbours in case of sea import. The price offers of coal (dust and thick) directed to individual buyers were compared taking the period 2009-2013
Słowa kluczowe:
import, węgiel kamienny, przejścia kolejowe, porty, ceny
Keywords:
import, hard coal, railroad passages, harbours, prices