Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Jan Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr inż. Magdalena Mrozek; dr inż. Dawid Mrozek
Tytuł:

Ochrona budynków murowanych na terenie górniczym. Część 2 - porównanie analiz klasycznych i współczesnych

Title:

Protection of masonry buildings in the mining area. Part 2 – comparison of modern and classical analysis

Streszczenie:
W drugiej części pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych zachowania się budowli poddanych oddziaływaniom pochodzenia górniczego, w warunkach zmian geometrii budynku w wyniku podziału jego bryły przez wprowadzenie dylatacji. Analizowano budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny, murowany, nieprzystosowany do przenoszenia wpływów górniczych. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych z wykorzystaniem sprężysto-plastycznego modelu materiału z degradacją. Jako tło analiz pracy statycznej podano wyniki sił wewnętrznych w budynku uzyskane klasyczną metodą inżynierską - metodą Budzianowskiego
Abstract:
The second part of the paper presents the results of numerical analysis of behaviour of buildings subjected to mining impacts under the conditions of building geometry changes deriving from the division of its structure by expansion joints. A three- -storey masonry apartment building, which is not adapted to carry the impacts of mining exploitation, was analysed. The calculations were performed by the Finite Element Method with the use of the elastic-plastic material model with stiffness degradation. Results of static analysis were obtained by the classical engineering method – the method of Budzianowski
Słowa kluczowe:
tereny górnicze, ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, analizy numeryczne, modele nieliniowe z degradacją
Keywords:
mining areas, protection of built features in mining areas, numerical analysis, models of non-linear material degradation