Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Tadeusz Franik
Tytuł:

Wykorzystanie kapitału trwałego w procesach produkcyjnych realizowanych w górnictw

Title:

The use of fixed capital in production processes implemented in mining industry

Streszczenie:
Praca zawiera analizę zmian wartości środków trwałych, która to wartość stanowi miarę nakładu kapitału wykorzystywanego w procesach produkcyjnych w górnictwie. Kształtowanie się tego czynnika w kolejnych latach porównywano z jego poziomem w gospodarce całego kraju oraz w przemyśle. Analiza porównawcza obejmowała także kształtowanie się wskaźnika kapitałochłonności w wymienionych przekrojach gospodarczych. Poziom zaangażowanego kapitału zależy od wielkości inwestycji. Dynamikę inwestowania w całej sekcji górnictwa i kopalnictwa oraz w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego porównywano z całą gospodarką kraju. Efektywność wykorzystania w procesie produkcyjnym czynników nakładu pracy i kapitału określono aproksymując parametry strukturalne funkcji produkcji, wykorzystując dane źródłowe obejmujące wydzielone szeregi czasowe
Abstract:
This paper presents the analysis of changes in the value of fixed assets which is the measure of capital expenditure used in production processes in the mining industry. In the consecutive years, this factor was compared with its value in the national economy and the industry. The comparative analysis also included the index of capital intensity in the mentioned economic structures. The level of the capital employed depends on the size of investment. The dynamics of total investments in the coal mining sector was compared with the national economy as a whole. Effectiveness of the work amount and capital factors use in the production process was estimated by approximating the structural parameters of the production function on the basis of source data which contain separate time series
Słowa kluczowe:
górnictwo i wydobywanie, nakład kapitału, kapitałochłonność, dynamika inwestowania.
Keywords:
mining industry, capital expenditure, capital intensity, dynamics of investments