Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marek Stryszewski; mgr inż. Dorota Łochańska
Tytuł:

Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalne

Title:

Optimization of balancing supply and demand for natural aggregates

Streszczenie:
Kruszywa naturalne (łamane i żwirowo-piaskowo) i inne surowce pospolite wykorzystywane są od lat w sposób stały w wielu dziedzinach gospodarki. Łatwe warunki występowania i eksploatacji sprawiają, że głównym składnikiem kosztów mierzonych u odbiorców jest koszt transportu wyrażany zwykle w funkcji odległości. Określenie optymalnych, z punktu widzenia odległości transportu, stref bilansowania popytu na kruszywa z podażą sprowadza się do wyznaczenia minimalnej pracy transportowej na pokrycie popytu. Niedostosowanie tych stref do siebie powoduje zbędną pracę transportową, której skutki mogą być mierzone w skali kraju. Prezentowane zagadnienie jest wynikiem wieloletnich prac autorów niniejszej publikacji i rozwiązano je w odniesieniu do kruszyw łamanych i żwirowo-piaskowych
Abstract:
Natural aggregates (crushed and sand-gravel) and other common raw materials have been used on permanent basis in many areas of economy for years. Easy occurrence and exploitation make the cost of transport, usually expressed as a function of distance, the main carrier of costs measured at customers. Determination of the optimal, from the point of view of transport distances, balancing zones of demand and supply for aggregate means specifying the minimal transport work to cover the demand. Maladjustment of these zones to one another causes unnecessary transport work, the effects of which can be measured in the scale of the country. The presented issue is the result of many years’ work of this publication’s authors and it was solved in relation to the crushed, gravel and sand aggregates
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych
Keywords:
regionalization of production, demand, supply, gravel-sand aggregates, crushed aggregates, transport of aggregates