Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Rafał Wiśniowski
Tytuł:

Ryzyko narażenia na hałas w górnictwie węgla kamiennego i dobór środków ochrony indywidualnej słuchu

Title:

Risk of noise exposure in coal mining industry and selection of hearing protection equipment

Streszczenie:
Pomimo rosnącej świadomości dotyczącej szkodliwego oddziaływania hałasu na człowieka oraz podejmowanych działań zmierzających do jego ograniczania, nadal liczba osób narażonych na oddziaływanie tego czynnika w środowisku pracy stanowi ponad 50 % zatrudnionych w różnych gałęziach polskiej gospodarki. W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia hałasem w polskim górnictwie w aspekcie zawodowego uszkodzenia słuchu, oraz przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego wg PN-N-18002:2011, związanego z narażeniem na hałas na stanowisku górnik - obsługa przenośnika taśmowego. Dla badanego stanowiska pracy, jako profilaktykę m.in. zaproponowano odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej. Zasady doboru ochronników słuchu zostały zaprezentowane przez autora artykułu wg metody dokładnej pasm oktawowych
Abstract:
Despite the increasing awareness regarding the harmful impact of the noise on humans and actions heading to its reduction, the number of people (in percent) exposed to the impact of this factor at work environment is still over 50% of the total employment in various sectors of economy. This paper presents the size of danger in Polish mining industry referring to professional hearing damage and the evaluation of professional risk according to PN-N-18002:2011 standard, associated with the danger of noise at the position of miner-conveyor belt service. Element of protection suggested for the analysed position may be for instance proper means of individual protection. The selection rules of hearing protectors were presented by the author according to the accurate method of octave bands
Słowa kluczowe:
hałas, ocena ryzyka zawodowego, dobór środków ochrony indywidualnej słuchu, uszkodzenie słuchu
Keywords:
noise, occupational risk assessment, selection of means of individual protection of hearing, hearing damage