Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Janusz Makówka; dr inż. Jacek Myszkowski
Tytuł:

Wpływ UHS na zmiany energii sprężystej akumulowanej w górotworze nad polem eksploatacji rudy miedzi systemem filarowo-komorowym

Title:

The impact of directed hydrofracturing on the changes in elastic strain energy accumulated in the orogen over the field operation of copper ore with room and pillar system

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki analiz zmian zachodzących w warstwach stropowych nad polem eksploatacji rudy miedzi systemem filarowo-komorowym z ugięciem stropu w wyniku zastosowania ukierunkowanego hydroszczelinowania (UHS). Analizie numerycznej poddano zmiany stanu naprężenia i odkształcenia warstw stropowych w modelach numerycznych z symulowanymi zabiegami UHS w stosunku do modeli bez szczelinowania. Przeprowadzono także porównanie rozkładu gęstości energii sprężystej w obu modelach
Abstract:
This paper presents the results of analyses of changes in the roof strata above the field operation of copper ore with room and pillar system with roof deflection as a result of directed hydrofracturing (pol. ukierunkowane hydroszczelinowanie – UHS). The numerical analysis includes changes in the stress and strain of the roof strata in numerical models of the simulated procedures of UHS compared to the models without fracturing. A comparison of elastic strain energy density distribution in both models was also presented
Słowa kluczowe:
modelowanie numeryczne, ukierunkowane hydroszczelinowanie skał, energia sprężysta
Keywords:
numerical modelling, rock directed hydrofracturing, elastic strain energy